Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE
AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

 • brak wstępnych kosztów
 • stały wgląd do sprawy przez panel klienta
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową i osobową
 • działamy na terenie całej Polski i za granicą

zwrot 100%
wydatków na leczenie

AIF Kancelaria

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

 • zwrot 100% wydatków na leczenie
 • w 30 dni odzyskasz odszkodowanie
 • posiadamy 12 lat doświadczenia
 • wynagrodzenie wyłącznie za efekty

w 30 dni
odzyskasz odszkodowanie

AIF Kancelaria

Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

 • bezpłatna reprezentacja prawnika
 • wysoka rekompensata za ból i cierpienie
 • rozliczenie tylko za uzyskany efekt
 • uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia w 30 dni

wynagrodzenie
wyłącznie za efekty

Orzecznictwo w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

KancelariaPOJĘCIE STANU NIEWYPLACALNOŚCI:

1. Wyrok z dnia 14 lipca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy I SA/Bd 301/09

W przepisie art. 11 p.u.n. nie powiązano stanu niewypłacalności ze stanem majątku dłużnika, ale z jego zachowaniem, konkretnie zaniechaniem – zaprzestaniem płacenia długów.

2. Wyrok z dnia 29 stycznia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie I SA/Lu 717/07

− Przez niewypłacalność rozumie się niewykonywanie przez dłużnika ciążących na nim wymagalnych zobowiązań, co stwarza podstawę ogłoszenia w stosunku do niego upadłości. Nieistotne jest, czy nie wykonuje on wszystkich zobowiązań, czy też tylko niektórych z nich. Nieistotny jest rozmiar nie wykonywanych przez dłużnika zobowiązań, bowiem nawet niewykonywanie zobowiązań o niewielkiej wartości oznacza jego niewypłacalność.

− Niewypłacalność stanowiąca podstawę ogłoszenia następuje, gdy dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań, bez rozróżnienia na zobowiązania o charakterze cywilno- czy publicznoprawnym.

3. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 1993 r. III CZP 61/93

Ogłoszenie upadłości może nastąpić tylko wówczas, gdy istnieje co najmniej dwóch wierzycieli podmiotu gospodarczego, którego dotyczy wniosek.

Ogłoszenie upadłości podmiotu gospodarczego ma na celu wdrożenie postępowania upadłościowego. Z przepisów Prawa upadłościowego dotyczących tego postępowania wynika, że jego celem jest likwidacja majątku masy upadłości (art. 110 i nast.) oraz równomierne zaspokojenie wszystkich wierzycieli (art. 203 i nast.). Służą temu przewidziane w Prawie upadłościowym takie czynności, jak zgłoszenie wierzytelności, ustalenie listy wierzytelności, możliwość zawarcia przez upadłego układu z wierzycielami nie uprzywilejowanymi, wreszcie podział funduszów masy upadłości. Wszystkie te czynności byłyby bezprzedmiotowe w wypadku istnienia jednego tylko wierzyciela upadłego. Poza tym jeden wierzyciel może osiagnąć ewentualne zaspokojenie swoich wierzytelności w stosunku do upadłego, wytaczając mu proces i następnie prowadząc egzekucję na swoją rzecz. Nie zachodzi zatem potrzeba udzielania mu ochrony prawnej w postaci ogłoszenia upadłości dłużnika. Z powyższych względów uznać trzeba, że z samego celu instytucji upadłości, wprowadzonej po to, aby doprowadzić do równomiernego zaspokojenia wszystkich wierzycieli dłużnika, wynika, że postępowanie upadłościowe może być wdrożone tylko w wypadku istnienia przynajmniej dwóch wierzycieli upadłego dłużnika.

PROCEDURA:

4. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r. V CK 415/05

Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, jakkolwiek uregulowane w tytule X p.u.n., w istocie nie jest zaliczane ani do właściwego postępowania upadłościowego, ani do postępowania po ogłoszeniu upadłości, jest to bowiem samodzielne postępowanie cywilne, tylko funkcjonalnie związane z postępowaniem upadłościowym, niekiedy toczącym się niezależnie od niego.

Jak wynika z art. 376 ust. 1 p.u.n., w sprawach tych stosuje się przepisy o postępowaniu nieprocesowym, z takimi tylko wyjątkami, jakie wprost wynikają z regulacji szczególnej. Oznacza to, że poprzez odesłanie z art. 13 § 2 k.p.c., w postępowaniu tym znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy o procesie, w tym przepisy regulujące postępowanie dowodowe, nie mają natomiast zastosowania w tym zakresie przepisy p.u.n.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej