Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE
AIF Kancelaria

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

 • brak wstępnych kosztów
 • stały wgląd do sprawy przez panel klienta
 • odszkodowanie za szkodę rzeczową i osobową
 • działamy na terenie całej Polski i za granicą

zwrot 100%
wydatków na leczenie

AIF Kancelaria

Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

 • zwrot 100% wydatków na leczenie
 • w 30 dni odzyskasz odszkodowanie
 • posiadamy 12 lat doświadczenia
 • wynagrodzenie wyłącznie za efekty

w 30 dni
odzyskasz odszkodowanie

AIF Kancelaria

Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy

 • bezpłatna reprezentacja prawnika
 • wysoka rekompensata za ból i cierpienie
 • rozliczenie tylko za uzyskany efekt
 • uzyskujemy najwyższe zadośćuczynienia w 30 dni

wynagrodzenie
wyłącznie za efekty

Karta Praw Poszkodowanego

Karta Praw Poszkodowanego to podstawowe prawa osób dochodzących odszkodowania od podmiotów odpowiedzialnych za poniesienie szkody.

KARTA PRAW POSZKODOWANEGO

Poszkodowany ma prawo do:
1. zgłoszenia wypadku w każdym terminie, nawet gdy leczenie następstw wypadku nie jest zakończone, postępowanie karne nie jest zakończone, a roszczenia mogą być sporne albo nawet przedawnione – ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody.

2. sprawnego i terminowego rozpatrzenia roszczeń – co do zasady w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wypadku do ubezpieczyciela.

3. uzyskania pełnego odszkodowania.

4. wypłaty odszkodowania.

5. uzyskania szczegółowych wyjaśnień w zakresie w jakim roszczenia zostały oddalone przez ubezpieczyciela – ze wskazaniem podstaw faktycznych i prawnych oddalenia roszczeń lub ich części, wskazania dlaczego odmówiono wiarygodności przedstawionym środkom dowodowym.

6. wglądu do akt szkodowych i uzyskania od ubezpieczyciela bez zbędnej zwłoki kopii pełnej dokumentacji zgromadzonej w sprawie, także w formie elektronicznej.

7. wniesienia odwołania/skargi do jednostki nadrzędnej ubezpieczyciela.

8. wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych lub Komisji Nadzoru Finansowego na działania albo zaniechania ubezpieczyciela, które naruszają Twoje prawa.

9. otrzymania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania.

10. skierowania sprawy na drogę sądową, gdy ubezpieczyciel nie uznał wniesionych roszczeń albo wypłacił zaniżone odszkodowanie.

Prawa te znajdują uzasadnienie w następujacych przepisach:

Art. 817 § 1 Kodeksu cywilnego

Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

Art. 817 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

§ 2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1.

§ 3. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających.

Podobna regulacja znalazła się w art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

Sąd Najwyższy w wyroku z 10 styczna 2000 r. sygn. III CKN 1105/98 wyjaśnił, że utrudnienia uniemożliwiające zachowanie terminu z art. 817 § 1 k.c. nie są ustawowo zdefiniowane i wymagają indywidualnej oceny. Z natury rzeczy dochodzi tu do kolizji dwóch interesów – poszkodowanego oraz ubezpieczyciela, stąd ocena przyczyn niezachowania przez zakład ubezpieczeń terminu przewidzianego w art. 817 § 1 k.c. powinna być staranna.

Termin spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela jest w obecnym stanie prawnym uregulowany wiążąco dla stron. Zakład ubezpieczeń nie może narzucić Państwu w drodze postanowień umownych terminów dłuższych.

Takie zakreślenie terminów przez prawodawcę daje Państwu możliwość dochodzenia odsetek w przypadku gdyby ubezpieczyciel popadł wobec Państwa w zwłokę.

Art. 481 Kodeksu cywilnego

§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe […]

Art. 361. § 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Art. 444. § 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, sumę potrzebną na koszty przygotowania do nowego zawodu.

§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty […].

Art. 355 § 2 Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

W konsekwencji, każda odmowa wypłaty odszkodowania choćby w części powinna być należycie uzasadniona, co znajduje oparcie w ustawie o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Art. 16. ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje to tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. Informacja zakładu ubezpieczeń powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Art. 14 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje to tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej:

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Informacje i dokumenty zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mowa w ust. 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, na ich żądanie, w postaci elektronicznej. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji i dokumentów w postaci elektronicznej ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

Wniesienie odwołania/skargi do jednostki nadrzędnej ubezpieczyciela stosuje się na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz art. 14 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Rzecznik Ubezpieczonych, działając na podstawie art. 5 ust 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków otwartych funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Art. 481 Kodeksu cywilnego

§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe […]

Zgodnie z art. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz art. 20 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK powództwo można wytoczyć także przed sąd właściwy miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubezpieczonej lub poszkodowanej.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej