Bezpłatna infolinia: 535 707 333 Bezpłatne zgłoszenie ON-LINE

Oceń swój uszczerbek na zdrowiu – uraz głowy

Skorzystaj z pomocy przy określeniu uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznałeś w wyniku wypadku lub innego zdarzenia.

Tabele stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra MPiPS

Poniżej przestawiamy wykaz, dotyczący urazów następujących części ciała:

A. Uszkodzenia głowy
B. Uszkodzenia twarzy
C. Uszkodzenia wzroku
D. Uszkodzenia słuchu
E. Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku
F. Uszkodzenia klatki piersiowej
G. Uszkodzenia brzucha
H. Uszkodzenia narządów moczowo-płciowych
I. Ostre zatrucia
J. Uraz kręgosłupa
K. Uszkodzenia miednicy
L. Uszkodzenia kończyny górnej
Ł. Uszkodzenia śródręcza i palców
M. Uszkodzenia kończyny dolnej

A. Uszkodzenia głowy

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych):
a) znaczne uszkodzenie powłok czaszki, rozległe, ściągające blizny – w zależności od rozmiaru5-10
b) oskalpowanie25
2. Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki (wgłębienia, szczeliny, fragmentacja) – zależnie od rozległości uszkodzeń5-10
3. Ubytek w kościach czaszki:
a) o średnicy poniżej 2,5 cm7
b) o średnicy powyżej 2,5 cm – w zależności od rozmiarów10-25
Uwaga: Jeżeli przy uszkodzeniach i ubytkach kości czaszki (poz. 2 i 3) występują jednocześnie uszkodzenia powłok czaszki (poz. 1), należy osobno oceniać stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku za uszkodzenia lub ubytki kości według poz. 2 lub 3 i osobno za uszkodzenia powłok czaszki według poz. 1.
4. Powikłania towarzyszące uszkodzeniom wymienionym w poz. 1, 2, 3 w postaci: nawracającego się wycieku płynu mózgowo- rdzeniowego, przewlekłego zapalenia kości, ropowicy podczepcowej leczonej operacyjnie, zakrzepicy powłok, przepukliny mózgowej – ocenia się dodatkowo – w zależności od rodzaju i stopnia powikłań5-15
5. Porażenia i niedowłady:
a) porażenie połowicze lub paraplegie (porażenia kończyn dolnych) uniemożliwiające samodzielne stanie i chodzenie 0 – 1° wg Skali Lovette’a100
b) głęboki niedowład połowiczy lub parapareza 2° wg Skali Lovette’a60-80
c) średniego stopnia niedowład połowiczy lub parapareza kończyn dolnych 3° wg Skali Lovette’a40-60
d) niewielki lub dyskretny niedowład połowiczy lub niedowład kończyn dolnych 4° wg Skali Lovette’a, dyskretny deficyt siły przy obecności zaburzeń napięcia mięśniowego, niedostateczności precyzji ruchów itp.5-35
e) monoparezy pochodzenia ośrodkowego:
– kończyna górna
wg Skali Lovette’a
prawa 40
lewa 30
1-2°prawa 30-35
lewa 20-25
3-4°prawa 5-25
lewa 5-15
– kończyna dolna
wg Skali Lovette’a
40
1-2°30
3-4°5-20
6. Zespoły pozapiramidowe:
a) utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki innych osób100
b) zespół pozapiramidowy naruszający sprawność ustroju z zaburzeniami mowy, napadami ocznymi itp.80
c) zaznaczony zespół pozapiramidowy30
7. Zaburzenia równowagi pochodzenia móżdżkowego:
a) uniemożliwiające chodzenie i samodzielne funkcjonowanie100
b) utrudniające chodzenie i sprawność ruchową w stopniu znacznym70-80
c) miernego stopnia utrudnienie chodu i sprawności ruchowej30-60
d) dyskretnie wpływające na sposób chodu i niewielkie upośledzenie zborności i precyzji ruchów5-25
8. Padaczka:
a) z licznymi napadami ze współistnieniem zaburzeń psychicznych, charakteropatii, otępienia wymagających opieki innej osoby100
b) padaczka z zaburzeniami psychicznymi w zależności od ich nasilenia30-70
c) padaczka bez zaburzeń psychicznych w zależności od częstości napadów20-40
Uwaga: Podstawą rozpoznania padaczki są obserwacje przez lekarza napadu, typowe zmiany eeg, dokumentacja ambulatoryjna bądź szpitalna.
9. Zaburzenia neurologiczne i psychiczne uwarunkowane organicznie (encefalopatie):
a) otępienie lub ciężkie zaburzenia zachowania i emocji uniemożliwiające samodzielną egzystencję100
b) encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi w zależności od stopnia50-70
c) encefalopatie bez zmian charakterologicznych30
Uwaga: Za encefalopatią poza zespołem psychoorganicznym przemawiają odchylenia przedmiotowe w stanie neurologicznym, zmiany w zapisie eeg. Encefalopatią powinna być potwierdzona badaniami dodatkowymi.
10. Zaburzenia adaptacyjne będące następstwem urazów i wypadków, w których nie doszło do trwałych uszkodzeń OUN:
a) utrwalone nerwice związane z urazem czaszkowo-mózgowym5-10
b) ujawnienie się psychozy w następstwie ciężkiego stresu50-80
11. Zaburzenia mowy:
a) afazja całkowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna) z agrafią i aleksją80
b) afazja całkowita motoryczna60
c) afazja znacznego stopnia utrudniająca porozumiewanie się40
d) afazja nieznacznego stopnia20
12. Zespoły podwzgórzowe pourazowe (cukrzyca, moczówka prosta, nadczynność tarczycy i inne zaburzenia wewnątrzwydzielnicze pochodzenia ośrodkowego):
a) znacznie upośledzające czynność ustroju60
b) nieznacznie upośledzające czynność ustroju30
13. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów ruchowych gałki ocznej:
a) nerwu okoruchowego:
w zakresie mięśni wewnętrznych oka – w zależności od stopnia uszkodzenia5-15
w zakresie mięśni zewnętrznych oka – w zależności od stopnia uszkodzenia10-30
b) nerwu bloczkowego3
c) nerwu odwodzącego – w zależności od stopnia uszkodzenia1-15
14. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu trójdzielnego – w zależności od stopnia uszkodzenia10-20
15. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu twarzowego – w zależności od stopnia uszkodzenia10-20
Uwaga: Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej należy ocenić według poz. 49.
16. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów językowo-gardłowego i błędnego – w zależności od stopnia zaburzeń mowy, połykania, oddechu, krążenia i funkcji przewodu pokarmowego.10-50
17. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu dodatkowego – w zależności od stopnia uszkodzenia5-15
18. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu podjęzykowego – w zależności od stopnia uszkodzenia10-20
Jest to narzędzie, które pozwala w prosty sposób poruszać się po tabeli stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

 

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej